Kuvan Kevät 2021 —
MFA Degree Show of the
Academy of Fine Arts Helsinki


Exhibition Laboratory (B)
12.5.–6.6.2021
Helsinki, FI

︎ Kuvan Kevät 2021

(FI)
Taide on minulle väylä ymmärtää maailmaa. Usein teosteni alkuinnostus nousee luonnontieteistä. Vaikka tiede ja sen tarjoamat vastaukset inspiroivat minua, omassa työssäni kuvittelen vapaasti.

Teokseni tarkastelevat elämää jonkin muun kuin ihmisen näkökulmasta. Jokin tulee tänne ja ottaa selvää, mitä nahan alla on. Se venyttää hyönteisen karvaisen jalan pitkäksi, aistii magneettikentän ja näkee ultravioletin. Vaikuttaa siltä, että maapallolla elementit järjestäytyvät mielellään kaoottisen loogisesti, samat sommitelmat skaalautuvat mikroskooppisista maailmankaikkeuteen.

Maalauksieni materiaalisuudessa perinteinen pellavapohja yhdistyy merimuoviroskasta ja elektroniikkajätteestä valmistettuihin levyihin. Olen maalannut myös muovipusseille. Muovipusseille maalatuissa teoksissa ajan kuluminen näkyy nopeammin, ja ne tulevat muuttamaan ulkonäköään ikääntyessään. On kiehtovaa, kuinka maalaus jatkaa omaa prosessiaan sen jälkeen, kun se on valmis.

(EN)
For me, art is a means to understand the world. The inspiration for my works often arises from the natural sciences. I am inspired by science and the answers it provides, but in my own practice I use my imagination with no restraints.

My works investigate life from a non-human perspective. Something comes here to examine what lies under the skin. It stretches the hairy leg of an insect to its full length, senses the magnetic field, and is able to see the ultraviolet spectrum. It seems that the elements on Earth tend to become organised in a chaotically logical way, and the same patterns scale up from the microscopic world to the entire universe.

In my paintings, the traditional linen base is combined with boards assembled from sea plastic waste and electronic waste materials. I have also made paintings on plastic bags. The passage of time becomes more quickly apparent in the plastic bags, and the appearance of these works will change as they age. It is fascinating to see how the painting continues with its own process after it has been finished.

Other-than-human

Gallery Huuto
18.9.–11.10.2020
Helsinki, FI

︎ Gallery Huuto

(FI)
Taru Happosen yksityisnäyttelyssä Other-than-human ympäristö näyttäytyy jonkin olennon näkökulmasta, joka saapuu maapallolle ensimmäistä kertaa. Silloin ihminen tekeleineen ei erotu muusta luonnosta, vaan rakennukset ja liikennemerkit sulautuvat kasvien ja kadonneiden eläinlajien luurankojen kanssa yhdeksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi.

Happosen maalauksissa yhdistyvät abstrakti ja esittävä ilmaisu. Lähempää tarkasteltaessa paksuista öljyvärikerroksista paljastuu pieniä yksityiskohtia. Teosten väripaletti on lähtöisin eri lajien kyvystä nähdä värejä. Se mikä ihmiselle näyttäytyy harmaana, onkin toisen eliön havainnossa kylläinen väri.

Orgaanisen ja synteettisen yhdistyminen ja toisaalta elämän arvaamaton katoavaisuus jatkuu teosten aiheesta niiden materiaalisuuteen. Osa öljyvärimaalauksista on toteutettu kiilapuihin pingotetuille muovipusseille. Maalauspohjan materiaalina muovipussit kestävät ikääntymistä puuvillaa heikommin, ja niille maalattujen teosten ulkonäkö tuleekin muuttumaan muita teoksia nopeammin.


(EN)
Taru Happonen’s solo exhibition Other-than-human examines the environment from the perspective of a creature that is visiting Earth for the first time. Humans and their creations will then not stand out from the rest of the environment. Instead, buildings and traffic signs blend in with the plants and the skeletons of extinct animal species, creating an inseparable whole.

The artist’s paintings are a combination of abstract and figurative elements. When examined closer, one can see small details among the thick layers of oil paint. The color palette is based on different species’ ability to see colors. While a human may see something as gray, for another creature it may be full of color.

The combination of organic and synthetic and also the unpredictable transience of life extend from the theme to the materials used in the works. Some of the oil paintings have been created on plastic bags fastened to stretcher bars. As a painting surface, a plastic bag is less resistant to aging than cotton. The appearance of these paintings will change more rapidly than that of the other works.


(SE)
I Taru Happonens separatutställning Other-than-human behandlas miljön från perspektivet av en varelse som första gången kommer till jorden. Då skiljer sig inte människan och hennes skapelser från resten av naturen. Allt blir en oskiljbar helhet när byggnaderna och trafikmärkena smälter samman med växterna och skeletten av försvunna djurarter.

I Happonens målningar förenas det abstrakta med det föreställande. Vid närmare granskning uppenbarar sig små detaljer i de tjocka lagren oljefärg. Färgskalan har sitt ursprung i olika arters förmåga att se färger. En färg som ser grå ut för människan, kan se mättad ut för en annan organism.

Kombinationen av organiskt och syntetiskt samt livets oförutsägbara förgänglighet kan uppfattas både i verkens tema och materialitet. En del av oljemålningarna har målats på plastpåsar som spänts upp på kilramar. Som målningsunderlag åldras plastpåsar fortare än bomull, och därför kommer utseendet av dessa verk att förändras snabbare än de övriga verken.


© Taru Happonen 2021